รู้จักรักพี่รักน้อง

984598235468

รู้จักรักพี่รักน้อง

“แม่เขาเอากฎเกณฑ์ที่มีแต่เดิมว่า น้องนั้นเอาเปรียบพี่ได้แต่พี่เอาเปรียบน้องไม่ได้ นี่แม่เขาอบรมมาเพื่อให้รักน้อง นี่ความรักพี่รักน้องมันละเอียดลออขนาดนี้”

คอลัมน์ คำพระ
พุทธทาส